02 янв 2011

Виступ фахівця нашого фітоцентру на лікарській конференції

Категория: Рак излечим

В 50-тих роках минулого сторіччя в нашій країні розпочалася розробка різноманітних, в тому числі онкологічних, аспектів фармакології рослин. Серед іншого були сформульовані теоретичні основи фітоонкології.

Не дивлячись на величезні багаторічні дослідницькі роботи вчених та лікарів в галузі онкології, ще не знайдені ефективні методи лікування пухлин. Основні  класичні методи лікування онкопатології  викликають в організмі хворого додаткову імуносупресію,поглиблюючи патологію.

В наш час багато хто з лікарів відмічає, що хіміотерапія, яка є основою лікування онкохворих, виявляється неспецифічною, дуже токсичною для організму і не відповідає вимогам, які до неї ставляться. Проблемою терапії злоякісних пухлин є високий ризик розвитку «цитостатичної хвороби». Цим терміном визначається комплекс змін в різних органах і системах організму під впливом цитостатиків, які, на жаль,не мають вибіркової пухлиноспецифічності і діють на всі активнопроліферуючі клітини. В клінічній практиці описані деякі види хронічної токсичності такі як: нейротоксичність, нефротоксичність,кардіотоксичність та ін. Найбільш небезпечним для життя пацієнтів в період терапії є мієлотоксичний ефект та імунодепресія.

Разом з тим, не подолано комплекс проблем,   пов'язаних з «нечутливістю» пухлинних клітин до дії лікарського препарату. Подолання означеної «нечутливості» досягається за допомогою:

-         Використання поліхіміотерапії;

-         Використання лікарських препаратів або впливів, які підвищують чутливість пухлин до терапії. Вони отримали назву «сенсибілізатори», «синхронізатори», а в останні роки – індуктори апоптозу пухлинних клітин.

Таким чином, імунна система знаходиться в центрі протипухлинної відповіді в організмі і задача активізувати її є найважливішою в сучасній онкології. В зв'язку з цим дуже перспективними видаються поліфенольні сполуки рослинного походження.

Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що рослинні поліфеноли виявляють гепатотропну, бактерицидну, протипухлинну дію, позитивно діють на кровотворення, стимулюють продукцію в організмі інтерферону та фактору некрозу пухлини, усувають аутоімунні порушення.

Фітотерапія за останні роки стає одним із значущих компонентів ад'ювантної протипухлинної терапії. Цілий ряд онкологів визнають, що траволікування повинно знайти своє місце в загальній стратегії лікування онкохворих.

Фітотерапевти виділяють кілька особливо важливих моментів в плані комплексного підходу до лікування онкохворих. Так, відмічають наявність у деяких рослин значної антиметастатичної та протипухлинної дії, що дозволяє рекомендувати їх в якості компонента поліхіміотерапії. В тих же випадках, коли очевидна неможливість поліхіміотерапії через непереносимість цитостатиків або запущеність процесу, фітотерапія може стати єдиним способом лікування.

Треба визнати наукову безпідставність думки, що стверджує: пригнічення пухлинного росту неминуче пов'язано з токсичною дією на організм. Очевидно, цей погляд базується на тому, що протипухлинні препарати повинні вбивати пухлинну клітину, а це вплине і на нормальні клітини.

Однак, якщо ми звернемось до останніх концепцій, то побачимо, що ефективність протипухлинного препарату зумовлена не стільки його руйнівною дією, скільки специфічністю до рецепторів мембран трансформованих клітин.

Протипухлинний ефект рослинних фенолів пояснюється різноманітними механізмами. Так, катехіни та лейкоантоціанідіни нейтралізують вільнорадикальні реакції.  Елаголова кислота пригнічує ріст асцитної карциноми Ерліха.  Флаваноїди є інгібіторами АТФ-аз, що може призвести до пригнічення гліколізу, як основного джерела енергетичного забезпечення пухлин.  Похідні пірокатехіну мають алкілуючий ефект, зв'язуючись з ДНК та блокуючи поділ пухлинних клітин.

Як бачимо, широка структурна різноманітність поліфенольних сполук забезпечує  багатогранність їх впливу на пухлинний процес. Деякі поліфеноли вже знайшли застосування в онкології: тамоксифен, подофіллотоксин, антрациклінові антибіотики. Однак цим рядом не вичерпується широкий арсенал рослинних фенолів. Особливо треба наголосити  на їх низькій токсичності при високій біологічній активності.

Позитивний терапевтичний ефект у онкохворих  пояснюється також, крім вищеозначених механізмів впливу,  усуненням аутоімунних порушень, оскільки поліфеноли здатні зв'язуватись з патологічними імунними комплексами.

Лікування рослинними поліфенолами може бути базовим і фоновим , може передувати хіміотерапії, може використовуватись в проміжках між лікувальними циклами, може використовуватись в процесі класичної протипухлинної терапії, а також для стабілізації досягнутих результатів . 

Із зареєстрованих патентів на препарати із поліфенолів хочеться відмітити патент професора Маскульє (США) на екстракт з проантоціанідінами, які зв'язують вільні радикали. На основі  цього патента у Франції, США, Італії виробляються препарати,які надходять сьогодні на ринок країн СНД як харчові добавки («шостий елемент»США, «антиокс» Франція).  В нашій країні професором І.Куликом було запатентовано протипухлинний препарат на основі рослинних поліфенолів  «Флараксин» (виробляється в м.Харкові, є форми для внутрівенного використання).

Що стосується фітоцентру «Народна медицина без кордонів» (м.Кіровоград).

Наша стратегія протипухлинної фітотерапії  базується на комплексному підході до патологічного процесу. Ми використовуємо більше 200 лікарських рослин, до складу яких входять всі основні класи біологічно активних рослинних речовин. За рахунок цього, а також за рахунок індивідуального підходу до пацієнта підбирається така схема фітотерапії, яка охоплює максимум  ланцюгів патологічного пухлинного процесу.

Крім того,  індивідуально підібрана  нами фітотерапія дає можливість здійснити протипухлинну профілактику на першій стадії пухлинного процесу – стадії  ушкодження ДНК.


  • Участник каталога